มาดูประโยชน์ของISO45001:2015กันเถอะ

มาดูประโยชน์ของISO45001:2015กันเถอะ

มาตรฐานตัวนี้ เป็นมาตรฐานที่ช่วยในการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทํางาน ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

รวมทรัพย์สินขององค์กรและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นประโยชน์ที่แท้จริงของมันคือ

1. เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี พนักงานมีความปลอดภัยในการทํางาน

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

3. ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาและมีการวางแผนการทํางานร่วมกัน มีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การเฝ้าระวังและตรวจสอบ และการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้นมากขึ้นด้วย

4. ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภั

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 14:55 PM
 232
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์