ISO:45001 กับ OHSAS:18001 ต่างกันอย่างไร

ISO:45001 กับ OHSAS:18001 ต่างกันอย่างไร

หากเรามาดูในรายละเอียดของข้อกำหนดของทั้ง2ฉบับนี้แล้ว จะพบว่าทั้ง 2 ระบบนี้ มันมีความคล้ายกันมากทีเดียว

แต่จะต่างกันนิดหน่อยที่ตรงความชัดเจนในการเขียนข้อกำหนด หลายๆประเด็นมีการเขียนชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญ

การบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร (Context of  organization)

โดยมีหัวใจที่เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ คือ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน (Leader ship and worker participation )

ซึ่งจะทำระบบการจัดการให้เกิดความมั่นคง  ยืดหยุ่นและมีความต่อเนื่องอันจะนำไปสู่ เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไปนั่นเอง

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 15:52 PM
 610
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์