SME กับ ISO

SME กับ ISO

             การประกอบธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อกำหนดแนวทางการเติบโตขอบธุรกิจและสนับ สนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ธรรมชาติของธุรกิจขนาดย่อมจะมีสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องการการตัดสินใจของผู้บริหารที่เด็ดขาด รวดเร็วทันเหตุการณ์ ซึ่ง ต่างจากองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความผันผวนได้เฉพาะหน้าได้เช่น เดียวกับองค์กรขนาดเล็ก การใช้หลักการจัดการต้องมีความแตกต่างกันระหว่างธุรกิจขนาดย่อมกับขนาดใหญ่ สิ่งที่ผู้ตรวจประเมินต้องตระหนักรับทราบคือ "ระบบการจัดการที่เหมาะสมคือระบบการจัดการที่ย่อมาจากระบบใหญ่"

              เมื่อธุรกิจขนาดเล็กทำ ISO  ไม่ว่าอย่างไรจะต้องรักษาจุดแข็งของการเป็นองค์กรขนาดเล็กไว้ เพื่อธำรงรักษาความสามารถในการแข่งขัน และขณะเดียวกันต้องมีระบบที่ช่วยลดจุดอ่อนของการเป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่ซึ่งระบบการจัดการที่ลอกแบบมาจากธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อองค์กรขนาดเล็ก

โพสต์เมื่อ :
2 กรกฎาคม 2562 16:02 PM
 298
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์